Skip to Menu Skip to Search Contact Us Thailand Websites & Languages Skip to Content

The Thai Labor Standards Certification Transition from TLS 8001-2553 to TLS 8001-2563, and The Application of New Thai Labor Standards Requirements Towards Labor-related Social Responsibility of Thai Businesses

การเปลี่ยนผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยจาก มรท.8001-2553 สู่ มรท.8001-2563 และการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยใหม่สู่ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจไทย

 

                                                                                                  

Written by Thanatip Promkoh, Lead Auditor

          จัดทำโดย ธนาธิป พรหมเกาะ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย

                                                                                                                  

The Labor Protection and Welfare Office, Labor Ministry has announced a stipulation of Thai Labour Standards (TLS) 8001-2020, dated March 24, 2020, to provide labor treatment norms that demonstrates labor-related social responsibility of Thai businesses. Such transition to TLS 8001-2020 is considered as a change that significantly affects the operations of business establishment applying the Thai labor standards as the new TLS focuses on creating a management system that can accommodate changes occurring through internal and external factors and affecting the operations by way of having a clear management system that is in line with the purpose and strategic direction of the business establishment so as to enable business establishment to operate through the human rights management system, employment conditions, welfare and safety, occupational health and work environment, and are ready to move forward towards further development of sustainable quality of work life.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ..2560-2564) นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทย ต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงมากขึ้น แต่ประเทศไทย มีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานไทยยังต่ำ แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพ และมีความเหลื่อมล้ำสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาประเทศ

การทำงานมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในโรงงาน หรือ สำนักงาน และยังเชื่อว่าในอนาคต มนุษย์จำเป็นต้องใช้เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) จึงมีความสำคัญ และเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นในลักษณะการทํางานที่ตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาของบุคคลที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ความรู้สึกที่ดีต่องาน และทําให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อสถานประกอบกิจการ ซึ่งการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานจึงเป็นสิ่งจําเป็น และมีความสําคัญมาก เพราะส่งผลต่อการทํางาน นําไปสู่ประสิทธิภาพของงาน และการบรรลุเป้าหมายของสถานประกอบกิจการ หากสถานประกอบกิจการทุกแห่งคํานึงถึงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานแล้ว ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วย สำหรับประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน และมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อให้มีมาตรฐานแรงงานที่ทัดเทียมกับมาตรฐานแรงงานสากลของนานาประเทศ บทความนี้จึงใคร่ขอนำเสนอประเด็น เรื่องการเปลี่ยนผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยจาก มรท.8001-2553 สู่ มรท.8001-2563 และการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยใหม่สู่ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจไทย

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจไทย การปรับเปลี่ยนเป็น มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 ดังกล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ ที่ได้มีการนำเอามาตรฐานแรงงานไทยมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ เนื่องจากมาตรฐานแรงงานไทยฉบับใหม่ดังกล่าว มุ่งเน้นถึงการสร้างระบบการจัดการให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่กระทบต่อการดำเนินงานด้วยการมีระบบการจัดการที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเจตจำนง (Purpose) และทิศทางเชิงกลยุทธ์ของสถานประกอบกิจการ (Strategic Direction) เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถดำเนินงาน ผ่านระบบการจัดการ สิทธิมนุษยชน สภาพการจ้าง สวัสดิการ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพร้อมก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างยั่งยืนต่อไป

Learning and studying the requirements of this new Thai labor standard will enable business establishment to have a correct understanding; to conduct reviews; to develop and adjust management system; and to treat workers according to the labor law, standard regulations; and the relevant international guidelines covering workers of business establishment and workers of suppliers, subcontractors and workers of contractors working in business establishment resulting in a more clarity in the determination of the management and the chief executive officer formulating the policy, and the effective, efficient of consistent compliance with Thai labor standards requirements.

การเรียนรู้ และศึกษาข้อกำหนดในมาตรฐานแรงงานไทยฉบับใหม่นี้ จะช่วยให้สถานประกอบกิจการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และทำให้สถานประกอบกิจการ สามารถดำเนินการพิจารณาทบทวน พร้อมทั้งพัฒนา และปรับระบบการจัดการ และการปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบมาตรฐานต่าง ๆ และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงแรงงานของสถานประกอบกิจการ และแรงงานของผู้ส่งมอบ แรงงานของผู้รับเหมาช่วง และแรงงานของผู้รับจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ส่งผลให้ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อเนื่องกันไป

 

The Transition of Thai Labor Standards Requirements from TLS 8001-2553 to TLS 8001-2563   (การเปลี่ยนผ่านข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยจาก มรท.8001-2553 สู่ มรท.8001-2563)

To enable business establishment to understand operational guidelines according to the Thai labor standards system during the transition period present a diagram of the previous requirements compared with the new additional requirements as follows:

เพื่อให้สถานประกอบกิจการ ได้เข้าใจในแนวทางการดำเนินการตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จึงขอนำเสนอแผนภาพข้อกำหนดเดิมเปรียบเทียบกับข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา ดังนี้

TLS 8001-2553 ( มรท. 8001-2553)

The social responsibility-related requirements of the labor businesses, must cover the following matters:

มรท.8001-2553 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจด้านแรงงาน ซึ่งต้องครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้

5.1  General Requirements / ข้อกำหนดทั่วไป

5.2  Management System / ระบบการจัดการ

5.3  Forced Labour / การใช้แรงงานบังคับ

5.4  Remunerations / ค่าตอบแทนการทำงาน

5.5  Working Hours / ชั่วโมงการทำงาน

5.6  Discrimination / การเลือกปฏิบัติ

5.7  Discipline and Penalty / วินัยและการลงโทษ

5.8  Employment of Young Workers / การใช้แรงงานเด็ก

5.9  Employment of Women / การใช้แรงงานหญิง

5.10 Freedom of Association and the right to collective bargaining / เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

5.11 Occupational Safety and Health / ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5.12  Welfares / สวัสดิการ

 

TLS 8001-2563 (มรท.8001-2563)

The social responsibility-related requirements of the labor businesses, must cover the following matters:

มรท.8001-2563 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจด้านแรงงาน ซึ่งต้องครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้

4.1 General Requirements / ข้อกำหนดทั่วไป

4.2 Management System / ระบบการจัดการ

4.3 Forced Labour / การบังคับใช้แรงงาน 

4.4 Remunerations / ค่าตอบแทนการทำงาน

4.5  Working Hours and Rest Period / ชั่วโมงการทำงานและเวลาพัก 

4.6 Holidays and Leave / วันหยุดและวันลา

4.7 Sexual Harassment and Violence/ การเลือกปฏิบัติ

4.8 Discipline and Penalty / วินัยและการลงโทษ

4.9 Sexual Harassment and Violence/ การล่วงเกินทางเพศและการใช้ความรุนแรง

4.10 Employment of Young Workers/ การใช้แรงงานเด็ก

4.11 Female Workers / การใช้แรงงานหญิง 

4.12 Freedom of Association and Collective Bargaining / เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

4.13 Occupational Safety, Health and Environment / ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.14 Labour Welfare / สวัสดิการแรงงาน

 

The application of new Thai labor standards leading to a labor-related social responsibility of Thai Businesses การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยใหม่สู่ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจไทย

The Thai Labor Standards (TLS), มรท 8001-2020 is a labor management system based around the key concept that TLS is: a labor management system; a requirement of providing a management system for employees to ensure that employees will receive quality, continuously developed, and sustainable labor protections, including labor rights and labor protection; a requirement that must be fulfilled to deliver results directly to the employees. The requirement contents is based on the International Labor Convention and the foundations of the currently imposed labor laws. The additional requirements are as follows: 

มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 เป็นระบบการจัดการแรงงาน ซึ่งแนวคิดสำคัญ คือ มาตรฐานแรงงานไทยเป็นระบบการจัดการแรงงาน เป็นข้อกำหนดให้มีระบบการจัดการต่อลูกจ้าง เพื่อประกันว่าลูกจ้าง จะได้รับการคุ้มครองแรงงาน อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมถึงสิทธิแรงงาน และการคุ้มครองแรงงาน เป็นข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จผลที่เกิดแก่ลูกจ้างโดยตรง ซึ่งเนื้อหาข้อกำหนดต่าง  ๆ จะอ้างอิงมาจากอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และพื้นฐานของกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติม มีดังนี้

 

1.  The general requirements of Thai labor standards is rewritten for use as a general guideline with specificity on easy-to-apply requirements and laws through collection, identification of relevant labor laws and other laws, such as Labour Protection Act, B.E. 2541 (1998) and its amendments, Labour Relations Act, B.E. 2518 (1975) and its amendments, Anti Human Trafficking Act, B.E. 2551 (2008), Foreigners Working Management Emergency Decree, B.E. 2560,  Occupational Safety, Health and Environment ACT B.E. 2554 (A.D. 2011) and SOCIAL SECURITY ACT, B.E. 2533 (1990), Compensation ACT, B.E. 2537 (1994)  Employment Arrangement and Jobseeker Protection ACT B.E.2528. As a result, the business establishment must operate according to the laws.

ข้อกำหนดทั่วไปของมาตรฐานแรงงานไทย มีการเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติทั่วไป มีการเจาะจงให้สามารถนำข้อกำหนด และข้อกฎหมาย ไปประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยให้รวบรวม ชี้บ่งกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และข้อปรับปรุงเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และข้อปรับปรุงเพิ่มเติม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เป็นต้น ส่งผลให้สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

 

2.  The understanding of business establishment context through the management system where understanding of business establishment context is specified under the new requirements for consideration of promoting the application of this Thai labor standards to suppliers, subcontractors, and contractors.    

ความเข้าใจในบริบทของสถานประกอบกิจการผ่านระบบการจัดการ โดยข้อกำหนดใหม่จะระบุให้ต้องทำความเข้าใจถึงบริบทแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาถึงการส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้าง นำมาตรฐานแรงงานไทยนี้ไปใช้

 

3.  Reseparate the requirements for specific holidays and leaves. Placing an importance on providing employees with leave-taking rights of not less than those stipulated under the law, including improving efficiency and effectiveness in providing employees with weekly holidays, traditional holidays and annual holidays of not less than those stipulated under the relevant laws.

แยกข้อกำหนดออกมาใหม่เป็นเฉพาะด้านวันหยุดและวันลา การให้ความสำคัญกับการจัดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

 

4.  Add new requirements for sexual harassment and violence, placing importance to risk management and prevention. This new requirement will emphasize the understanding and the management of the potential risks, and their effects on employees, by implementing preventive measures against sexual harassment and ending violence in the business establishment.  

เพิ่มเติมข้อกำหนดใหม่ด้านการล่วงเกินทางเพศและการใช้ความรุนแรง มีการให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยง และการป้องกัน โดยข้อกำหนดใหม่นี้ จะเน้นที่การทำความเข้าใจ และจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง โดยให้จัดทำ มาตรการป้องกันการล่วงเกินทางเพศ และยุติการใช้ความรุนแรงในสถานประกอบกิจการ

 

5.  Focus on compliance with work hours and work breaks requirements becomes clearer through an indication of the established employee's rights to overtime works, holiday works, and evidence displaying employee consent, including provision of during-work breaks and before-overtime rest breaks, of not less than those specified by the laws.

มุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านชั่วโมงการทำงานและเวลาพัก เป็นที่ชัดเจนขึ้น โดยมีการระบุว่า เป็นการคงไว้ซึ่งสิทธิของลูกจ้างในการทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด และจัดให้มีหลักฐานแสดงความยินยอมของลูกจ้าง รวมถึง การจัดให้มีเวลาพักระหว่างการทำงาน และเวลาพักก่อนการทำงานล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้

 

6.  Incorporate more protections for labor and female employment, focusing on promoting breastfeeding and protecting female workers by providing pregnant employees or those who are on breastfeeding with healthy, pregnancy and breastfeeding-safe workplace environments, including providing reasonable break time for breastfeeding and storing expressed milk. These breaks shall be counted as working time and shall not be subject to termination, demotion, or reduce benefit because of the pregnancy.

เพิ่มเติมการคุ้มครองแรงงานและการใช้แรงงานหญิง มุ่งเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และการคุ้มครองแรงงานหญิง ผ่านการจัดให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และปลอดภัยต่อการมีครรภ์ หรือ การให้นมบุตร รวมถึงการอนุญาตให้ลูกจ้างหญิงพัก เพื่อเก็บนํ้านมในช่วงให้นมบุตรโดยให้นับเป็นเวลาทำงาน และการไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือ ลดสิทธิประโยชน์ เพราะเหตุจากการมีครรภ์

 

7.   Safe working control, under which business establishment shall set out control guidelines on safe work, safe working environment, and hygiene, taking into consideration potential risks, including the announcement that make employees aware of their rights to refusing works having no safe working measures in place.    

การควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน โดยสถานประกอบกิจการจะต้องกำหนดแนวทางการควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขลักษณะ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการประกาศให้ลูกจ้างทราบเรื่องสิทธิในการปฏิเสธการทำงานที่ไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

 8.  Regarding the labor welfare promotion, there is a significant change under the new standards, and an inclusion of the term "labor welfare" resulting in the importance being placed on social security benefits, occupational promotion activities, and labor welfare to enable further good quality of work-life.           

การส่งเสริมด้านสวัสดิการแรงงาน ในมาตรฐานใหม่จะมีการเปลื่ยนแปลงในเนื้อหาอย่างมีนัยสำคัญ และมีการเพิ่มคำว่า สวัสดิการแรงงานแทนเข้าไป ส่งผลมีการให้ความสำคัญกับการจัดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสังคม และจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ และสวัสดิการแรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีต่อไป   

 

Obviously, the additional issues on the transition of Thai Labor Standards from TLS 8001-2553 to TLS 8001-2563, and the application of Thai labor standards will concern requirement scope of this Thai labor standards that specify management and labor treatment in accordance with applicable labor laws, regulations, standards, and relevant international guidelines, covering the labor of business establishment and the labor of suppliers, subcontractors, and contractors working in business establishment, and the essence of TLS 8001-2563 requirements, which set out requirements to demonstrate social responsibility that must cover the 14 requirements. Such issues referred to above are the matters to consider for business establishment already certified to the Thai labor standards when making adjustment to the labor standards system for further additional compliance.       

ประเด็นที่มีเพิ่มเติมในการเปลี่ยนผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยจาก มรท.8001-2553 สู่ มรท.8001-2563  และการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยนั้น เห็นได้อย่างชัดเจนจะเป็นเรื่องของขอบเขตข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทยนี้ จะระบุถึงการจัดการ และการปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงแรงงานของสถานประกอบกิจการ และแรงงานของผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ และสาระสำคัญของข้อกำหนด มรท.8001-2563 ที่มีข้อกำหนด เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งต้องครอบคลุมถึง 14 ข้อกำหนด ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นถือเป็นเรื่องที่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาตราแรงงานไทยอยู่แล้ว จะต้องมีการปรับระบบมาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องเพิ่มเติมต่อไป

 

You can learn more about TLS 8001-2020  Click here

Find more information at cbe.thailand@sgs.com

 

Siwaporn Srichompoo

Marketing Coordinator

SGS (Thailand) Limited
100 Nanglinchee road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok Thailand

Phone: +66 (0) 2 678 1813 Ext 4004

 

About Us

SGS is the world's leading inspection, verification, testing and certification company. SGS is recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 89,000 employees, SGS operates a network of over 2,600 offices and laboratories around the world