Skip to Menu Skip to Search Contact Us Thailand Websites & Languages Skip to Content

The Business Establishment Opportunities for Developing Work-Life Quality of Labor under the Labor-related Social Responsibility of Thai Businesses - The Thai Labor Standards (TLS) 8001-2020

 โอกาสของสถานประกอบกิจการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงาน ภายใต้ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจไทย มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563

  

Written by Thanatip Promkoh, Lead Auditor

                                                  จัดทำโดย ธนาธิป พรหมเกาะ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย

 

The Labor Protection and Welfare Department, Ministry of Labor has announced a stipulation of Thai Labor Standards -มรท (Mor Ror Thor) 8001-2563, dated March 24, 2563 to establish labor treatment norms that demonstrates labor-related social responsibilities of Thai business establishments, and to enable the business establishments of all types and sizes to apply the standards as the preliminary guidelines for: improving employment and voluntary working conditions; employing workers in accordance with the laws; enabling continuous work-life quality development; as well as putting in place a labor management system that is on par with the international standards and principally focus on enhancing the quality of life, including prevention of and resolutions on child labor, forced labor, discrimination, and labor trafficking issues, all of which constitute a demonstration of ethical business operations and an embrace of labor-related social responsibility. The TLS 8001-2563 is established in accordance with a provisional framework of labor laws with respect to labor protection, labor relations, occupational safety, health and working environment, labor welfare, social security, and the international labor organization conventions.

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจไทย และเพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทและทุกขนาด สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานด้วยความสมัครใจ มีการจ้างแรงงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานแรงงานสากล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานเป็นหลัก รวมถึงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อันเป็นการแสดงออกของการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน โดย มรท.8001-2563 ได้จัดทำขึ้นตามกรอบบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการแรงงาน และการประกันสังคม ตลอดจนอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

 

1.     The Beginning of Thai Labor Standards and the International Trade จุดเริ่มต้นของมาตรฐานแรงงานไทยกับการค้าระหว่างประเทศ

The international trade's relationship with the Thai Labor Standards development starts with an aspiration of the Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce towards providing business establishments, exporters offering products and services that are in conformity with internationally accepted standards, with the support that can help gain trust, build good image, and add more value towards the products and services - a type of marketing tool to enhance competitiveness in global arena. One way of doing so is through the presentation of Thailand Trust Mark (T Mark) - a symbol that helps build trust towards Thai products and services, where "Trusted Quality" is established to provide a guarantee in all quality aspects of globally-trusted Thai products, which must include the quality-related elements of: products and services that meet the international standards, labor standards, social responsibility, environment-oriented production, and most importantly, Heartmade Quality, that is, producing and delivering the best quality products and services from the heart, in combination with craftmanship and Thai culture of attentiveness and determination.   

ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย มีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่เมื่อกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้องการสนับสนุนสถานประกอบกิจการ ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้ได้รับความไว้วางใจ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้น นับได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดแบบหนึ่ง ที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก โดยมีการมอบตรารับรองคุณภาพมาตรฐานโลก Thailand Trust Mark หรือ T Mark  ตราสัญลักษณ์ที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการไทย ซึ่งจะกำหนด“Trusted Quality” เป็นการการันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจในทุกมิติ โดยจะต้องประกอบด้วย คุณภาพสินค้า และบริการที่ได้รับมาตรฐานสากล รวมถึงมีคุณภาพเรื่องมาตรฐานแรงงาน (Fair Labour) มีคุณภาพเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) มีคุณภาพในการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Heartmade Quality ที่ระบุว่าสินค้าและบริการเหล่านี้จะต้องใช้ฝีมือการผลิต ผนวกกับวัฒนธรรมของแรงงานไทยที่ใส่ใจ ตั้งใจ ทำด้วยใจ เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดออกมา

2.      The Thai Labor Law and Labor Standards กฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย

 Through the efforts of linking international trade with the Thai Labor protection to enable each business establishment to realize economic development in tandem with social development by enhancing the Thai labor standards and work-life quality, taking into consideration Thailand being in the group of developing countries with high industrial expansion capable of realizing such principle, the laws related to labor rights protection, working environment, safety and occupational health has been enforced based on the Declaration on Fundamental Principles and Basic Rights at Work of the International Labor Organization.

จากความพยายามในการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศกับการคุ้มครองแรงงานไทย เพื่อให้แต่ละสถานประกอบกิจการตระหนักถึง การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยและคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงาน ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาที่มีการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมสูง สามารถตระหนักได้ถึงหลักการดังกล่าว จึงได้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยยึดหลักการตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

3.       The Development of Work-Life Quality of Thai Labor and Thai Labor Standards การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานกับมาตรฐานแรงงานไทย

Thailand had been affected by labor rights violations issue across various industries due to labor law non-compliance committed by certain business operators. Applying the principle of work-life quality development, along with Thai labor standard will help resolve the issue because such implementation leads to a collaboration among Labor Protection and Welfare Department, business establishments, and workers towards applying TLS 8001-2563 in improving employment and working conditions that will help promote ethical labor practices in the production processes; in building trading countries' confidence, which will result in Thailand being recognized from the world trade arena as the country manufacturing quality products, as well as demonstrating responsibility for the labor impact on society, which includes compliance with laws, respect for international practices. Arguably, มรท 8001-2563 can help business establishments improve workers' quality of life with the following principles.

 

Workers' Quality of Work-Life

1. Labor protection and welfare

2. Promoting fair treatment in the workplace

3. Promoting opportunities to participate in decision-making

4. Promoting opportunities to new challenges at work

5. Promoting relationships between work life and life in general

 

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาการละเมิดสิทธิด้านแรงงานในหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ประกอบกิจการบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การนำหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานกับมาตรฐานแรงงานไทยมาใช้จะช่วยแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานได้ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถานประกอบกิจการและแรงงานในการนำ มรท.8001-2563 ไปใช้ในการปรับปรุงสภาพการจ้างงานและการทำงานให้มีการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตอย่างมีจริยธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า ซึ่งจะส่งผลทำให้สินค้าจากประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีการค้าโลกว่าผลิตสินค้าขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึง แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมในประเด็นด้านแรงงาน อันประกอบไปด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล กล่าวได้ว่า มรท.8001-2563 สามารถช่วยสถานประกอบกิจการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานได้ ด้วยหลักการดังนี้

 

คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงาน

1. การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ

2. การส่งเสริมให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการทำงาน

3. การส่งเสริมให้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

4. การส่งเสริมให้ได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถ

5. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตโดยทั่วไป

 

Although the issue on Thai labor standard has been criticized for being  based on currently imposed labor law, but if viewed from the perspective of the development of workers' work-life quality, Thai labor standards is considered as a potential enhancement in labor welfare supervision, and has provided business establishment the opportunity to effectively comply with labor standards requirements and to develop appropriate workers' quality of life. Also, it could lead to a good opportunity in the future for Thai businesses to expand international trade market through Thailand Trust Mark with trading partner countries that places importance to labor rights protection because such Thai labor standards will become Thailand's long-term core standards for further international trade negotiations or cooperation negotiations. However, to what degree will Thai labor standards be able to strive and insist sustainably in international trade competition will depend on cooperation from all sectors - government agencies, private sector, and labor - towards the development of acceptable Thai labor standards having quality on par with those of civilized countries.

 

แม้ประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานไทย จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่หากมองในเชิงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานแล้ว มาตรฐานแรงงานไทยนั้นถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลสวัสดิภาพของแรงงาน และเป็นโอกาสของสถานประกอบกิจการในการดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานให้มีความเหมาะสม อีกทั้งในอนาคตยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับธุรกิจไทย ในการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศผ่านเครื่องหมาย Thailand Trust Mark กับประเทศคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน เนื่องจากมาตรฐานแรงงานไทยดังกล่าว จะกลายเป็นมาตรฐานหลักระยะยาวของประเทศไทย ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือการเจรจาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม มาตรฐานแรงงานไทยจะสามารถต่อสู้ และยืนหยัดอย่างยั่งยืนบนเส้นทางการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนแรงงาน เพื่อให้มาตรฐานแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับ และมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศต่อไป

 

You can learn more about TLS 8001-2020  Click here

 

Find more information at cbe.thailand@sgs.com

 

Siwaporn Srichompoo

Marketing Coordinator

SGS (Thailand) Limited
100 Nanglinchee road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok Thailand

Phone: +66 (0) 2 678 1813 Ext 4004

 

About Us

SGS is the world's leading inspection, verification, testing and certification company. SGS is recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 89,000 employees, SGS operates a network of over 2,600 offices and laboratories around the world