Skip to Menu Skip to Search Contact Us Thailand Websites & Languages Skip to Content

Energy Performance Indicators (EnPIs) and Effective Measurement in ISO 50001

ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังาน (Energy Performance Indicators) กับการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพในระบบ ISO 50001

Written by Mr. Metha Buaraksakul, Lead auditor

จัดทำโดย คุณ เมธา บัวรักสกุล  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

There is arguably no clearly fixed formula for determining Energy Performance Indicators (EnPIs); the organization can select and determine suitable EnPIs according to the operation to better reflect and measure its energy performance. But not that we can develop and implement any indicators because in so doing may not yield the results that organization really wanted. Thus, let's try to consider how we can determine energy performance indicator:

การกำหนดตัวชี้วัดทางสมรรถนะด้านพลังงานนั้น เรียกได้ว่าไม่ได้มีสูตรสำเร็จอะไรที่ชัดเจน แต่ละองค์กรก็สามารถประยุกต์และปรับให้เข้ากับองค์กรของตัวเองได้ อะไรที่ทำไปแล้วผลลัพธ์สามารถสะท้อนสมรรถนะด้านพลังงานขององค์กรตัวเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะกำหนดตัวชี้วัดอะไรก็ได้ กำหนดอะไรมาก็ได้หมด แบบนั้นอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการจริงๆ ดังนั้น เราลองมาพิจารณาดูว่าเราจะกำหนดตัวชี้วัดด้านพลังงานกันอย่างไร

 

1. Prioritization and Determination. (การให้ความสำคัญและความมุ่งมั่น)

Organizations must first determine the priority areas - products, work units, and machinery considered to be interesting and essential to measurable results that organization want to focus on achieving. Having ability to effectively prioritize the creating of energy indicator will enable us to avoid wasting scarce resources such as time, people, money. If we try to simultaneously allocate these scarce resources to 20 activities, we will end up not accomplishing any single activity or accomplishing not-good- enough results. Therefore, organizations should consider the determination of suitable indicators - not multiple but significant indicators.      

 

2. Develop a joint understanding and establish connectivity for teamwork engagement. (สร้างความเข้าใจร่วมกันและทำความเชื่อมต่อเพื่อการทำงานเป็นทีม)

The EnPIs should be determined to: maintain consistency; support team work engagement of each work unit. When determining the EnPIs, organizations should consider the formation that incorporates both top-down and bottom-up approaches. Through EnPIs, the management outline a proposal for a roadmap towards reducing and controlling organizations' energy consumption. At the organizational level and operational level, there should be determination of the EnPIs through each business unit and the processes or machinery with significant energy consumption. If the determination of indicators in this part of an organization can meet the outlined management proposal, consistency will occur as well as team working because employees of every work unit feel engaged.

การกำหนด EnPIs นั้น ควรกำหนดให้เกิดความสอดคล้องกัน เพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีมในแต่ละหน่วยงาน เวลาองค์กรกำหนด EnPIs ควรจะเป็นรูปแบบทั้ง บนลงล่าง กับล่างขึ้นบน ผู้บริหารตั้งโจทย์ออกมาว่า ทิศทางการลดและควบคุมการใช้พลังงานขององค์กรเป็นแบบนี้ผ่าน EnPIs ในระดับองค์กร และในระดับปฏิบัติการ ควรมีการกำหนด EnPIs ผ่านแต่ละหน่วยงาน และกระบวนการหรือเครื่องจักรที่มีการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ ถ้าการกำหนดตัวชี้วัดในส่วนนี้สามารถตอบโจทย์ผู้บริหารได้ ความสอดคล้องกันก็จะเกิด แล้วการทำงานเป็นทีมก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะทุกหน่วยงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม

 

3. Follow-up to create accountability (ทำการติดตามเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ)

Following-up on the results of energy indicator is an essential part that will enable organizations to determine whether the measurement is effective. The follow-up on status of each process - to find out if the schedule, the results, and the direction are according to the plan - will allow organizations to determine if the applied measurement is suitable. If deemed unsuitable, a more suitable approach can be timely considered. Consequently, every work unit having its own energy indicators should give careful consideration on accountable priority;  getting clarity on which priority to be established that will enable success achievement for a particular period.

 การติดตามผลของตัวชี้วัดด้านพลังงานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้ทราบว่าการวัดผลมีประสิทธิภาพหรือไม่ การติดตามว่าสถานะของกระบวนการแต่ละกระบวนการไปถึงไหนแล้ว เป็นอย่างไร ทิศทางใช่ไหม องค์กรจะได้ทราบว่า ณ สถานะในปัจจุบัน วิธีการที่ใช้ในการวัดผลเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมก็ควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการให้ทันท่วงที  ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่มีตัวชี้วัดด้านพลังงานเป็นของตัวเองจึงควรพิจารณาให้ดี จะมีสิ่งที่ชัดเจนว่า Priority ที่ต้องรับผิดชอบเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้คือเรื่องอะไร

 

4.  Challenging Objectives Setting for Performance Excellence. (ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม)

Setting up objectives for energy consumption reduction should be challenging and chievable/attainable. การกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน ควรที่จะกล้าตั้งเป้าที่ท้าทาย และทำให้สำเร็จ

The objectives in determining energy performance indicator is to enable application of the indicator in management system and to use its data in making decision for next year implementation in order to improve organization's energy performance.       

วัตถุประสงค์ในการกำหนดตัวชี้วัดด้านพลังงานนั้น ทำเพื่อใช้ในระบบการจัดการ และนำมาซึ่งการได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจการดำเนินงานในรอบปีถัดไป เพื่อปรับปรุงสมรรถนะการใช้พลังงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

You can learn more about ISO 50001 Click here

 

 

Find more information at cbe.thailand@sgs.com

 

Siwaporn Srichompoo

Marketing Coordinator

SGS (Thailand) Limited
100 Nanglinchee road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok Thailand

Phone: +66 (0) 2 678 1813 Ext 4004

 

About Us

SGS is the world's leading inspection, verification, testing and certification company. SGS is recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 89,000 employees, SGS operates a network of over 2,600 offices and laboratories around the world