Skip to Menu Skip to Search Contact Us Thailand Websites & Languages Skip to Content

 Violation of Human Right in Your Organization (การละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กรของคุณ)

 

Written by Mr. Vachira Chantararporn, Lead Auditor

จัดทำโดย คุณ วชิร ฉันธรอาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

 

Level up and challenge with the international social accountability standard, Thai Labor Standard has already been changed since March 24th, 2020 as known as TLS8001-2020. One of significant change regarding to the latest version is the additional scope of implementation. In the previous version: TLS8001-2010, the scope of implementation only consists with social accountability management system of your employees and the contractors who work in production, warehouse, maintenance and utility in your facility. However, when you implement the TLS8001-2020 you shall also include all contractors who work in your facility i.e. the security guard, janitor, gardener, etc. They are also the sensitive workers who could have vulnerable issues in social accountability management system especially the security guard.  

 

เพื่อยกระดับและแข่งขันกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมระดับสากล มาตรฐานแรงงานไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ มรท. 8001-2563 ซึ่งความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยฉบับล่าสุดนี้ คือขอบเขตของการนำไปประยุกต์ใช้ที่เพิ่มขึ้น โดยมาตรฐานแรงงานไทยฉบับก่อนหน้านี้ (มรท. 8001-2553) มีขอบเขตครอบคลุมระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของเพียงลูกจ้างในองค์กรเอง ผู้รับเหมาช่วงที่ทำงานในสายการผลิต คลังสินค้า การซ่อมบำรุง และระบบสาธารณูปโภคในสถานประกอบกิจการเท่านั้น ส่วน มรท. 8001-2563 ได้กำหนดขอบเขตในการประยุกต์ใช้ให้ครอบคุลมถึงผู้รับเหมาช่วงที่ทำงานในสถานประกอบกิจการด้วย เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด คนสวน เป็นต้น ซึ่งมักจะมีโอกาสในการเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และประเด็นปัญหาด้านแรงงานของบุคลากรกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

The first person when you are asked to think about the duty of asset protection in your facility, he or she might be the security guard.  There are many reasons of why security guards are important. Either they are the first line to protect your valuable places, employees and articles in your facility from an external intruder even a bad guy in your organization or face with any crisis situations that may occur in your facility before the police or any emergency team outsider defense against them. Many organizations spend the security guard service provider the cost to exchange with these purposes. While they are on duty every single day, continue monitoring and protecting your valuable assets, there is something that you may not know behind the scenes for the human right and worker life between the security guard and their company.

 

หากถามคุณว่า ใครคือบุคคลแรกที่คุณนึกถึงเกี่ยวกับหน้าที่ในการปกป้องทรัพย์สินในสถานประกอบกิจการ คนแรกที่คุณอาจนึกถึงอาจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหลายสาเหตุที่ทำให้งานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญ นอกจากพวกเขาจะเป็นคนแรกๆ ที่ปกป้องสถานที่ พนักงาน และสิ่งของที่มีค่าในสถานประกอบกิจการของคุณจากผู้บุกรุกภายนอก แม้แต่ผู้ร้ายที่อาจเป็นคนในองค์กรของคุณเองก็ตาม รวมถึงพวกเขาอาจเป็นคนแรกๆ ที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการของคุณก่อนที่ตำรวจหรือทีมฉุกเฉินจากภายนอกจะมาช่วยเหลือ หลายองค์กรมีการจ้างการบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อแลกกับจุดประสงค์เหล่านี้ ในขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและปกป้องทรัพย์สินมีค่าของคุณในทุกๆ วัน มีบางสิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับเบื้องหลังของสิทธิมนุษยชนและชีวิตของลูกจ้างระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยและ บริษัทผู้ว่าจ้างของพวกเขา

 

 

No drama! This is the fact. Being security guard in Thailand, most of them might not study in high level grades and might not easily access to the legal concerning with labor and working condition. Some of the security guard service providers may take the advantage from their employees. Nevertheless, human right is own for all. As per our experience on social audit of the labor management of security guard company, there are so many violations of the human right and most of them are critical non-conformities against with the law since recruitment until termination of them i.e. requiring recruitment fee, deducting the wage & benefit, forcing labor to work without day-off, and no training as legal defined etc.  Some organizations do not focus on this matter as being a minority in facility, but human right is own for all and this is not the intention of any social accountability standard. Which makes you may not fully speak that your organization equally cares of the social responsibility.

 

ข้อเท็จจริงของพนักงานรักษาความปลอดภัยในเมืองไทยอย่างหนึ่งคือแรงงานส่วนใหญ่อาจไม่ได้เรียนในระดับสูงและอาจไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสภาพการทำงานได้ง่าย บริษัทผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยบางรายอาจแสวงหาประโยชน์จากพนักงานกลุ่มนี้ จากประสบการณ์ของเราในการตรวจสอบการจัดการแรงงานของบริษัทผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัย พบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนมากและส่วนใหญ่ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญ ตั้งแต่กระบวนการการรับสมัครจนถึงการเลิกจ้าง เช่น การเรียกรับหลักประกันแบบผิดกฏหมาย การหักค่าจ้างและสวัสดิการ การบังคับให้ทำงานโดยไม่มีวันหยุด และไม่มีการอบรมตามกฎหมาย เป็นต้น บางองค์กรอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะคิดว่าเป็นเพียงคนส่วนน้อย อย่างไรก็ตามสิทธิของมนุษย์เป็นของทุกคนและไม่ใช่ความตั้งใจของมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมใดๆ ก็ตาม และยังทำให้คุณอาจพูดไม่ได้เต็มปากว่าองค์กรของคุณใส่ใจกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเท่าเทียม

 

You can protect them and avoid this social risk in facility to demonstrate that your organization serve the products or service with social accountability. You need to aware all labors in your facility and this is also the objective of TLS8001-2020. Otherwise, you might be the one who is either direct or indirectly supports the illegal labor practice or the violation of human right in your facility. It might be better to start with understanding the legal concerned with this issue i.e.  Labor Protection Act B.E. 2541, Security Business Act B.E. 2558 etc. Consider your external provider control process to apply the criteria of selection and evaluation that related to significant human right factors and associated legal. Then, review with HR or supervisor of your security guard service provider for the labor management process. You may need to review their process whether they are illegal or have vulnerability of human right since hiring & recruitment, training, wage & benefit providing until termination process. After that, conduct the gap analysis, take the correction or corrective actions as well as periodically perform the internal audit to ensure the continuity of compliance implementation. These are only some example solutions that you could conduct by yourself to integrate the security guard labor management in your social accountability management system and prepare to upgrade to the latest version of Thai Labor Standard.

 

คุณสามารถปกป้องพวกเขาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ได้ โดยแสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณผลิดสินค้าหรือให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงการจัดการแรงงานทั้งหมดในสถานประกอบกิจการ และสิ่งเหล่านี้คือวัตถุประสงค์ของ มรท. 8001-2563  มิฉะนั้นองค์กรของคุณอาจเป็นองค์กรหนึ่งที่กำลังสนับสนุนการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็ได้ คุณอาจเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาความปลอดภัย เช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เป็นต้น แล้วพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือประเมินผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง ในปัจจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นให้ทวนสอบกับฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานของบริษัทผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี้ คุณอาจต้องทวนสอบตั้งแต่การจัดหาและการว่าจ้างแรงงาน การอบรม การให้ค่าจ้างและค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ จนถึงขั้นตอนการเลิกจ้างว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงในด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ แล้วดำเนินการแก้ไขและการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายมีความต่อเนื่อง นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่คุณสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองในการรวมการจัดการแรงงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในระบบการจัดการความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการยกระดับไปสู่มาตรฐานแรงงานไทยฉบับล่าสุด

 

Among the global trends of the consumers, not only the price or quality which are the criteria to choose your products or services but there are dramatically increase consumers who focus on the brand image that reflects from social accountability of organization. To challenge with your competitors and grow up with sustainability, the TLS8001-2020 is the one standard represents the intention of your social accountability and you could get the certificate.

 

ท่ามกลางกระแสของผู้บริโภคทั่วโลกที่ไม่เพียงเลือกสินค้าหรือบริการเพียงแค่เรื่องราคาหรือคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมีผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่กำลังมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สินค้าหรือบริการของคุณสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากลได้ และให้องค์กรของคุณเติบโตด้วยความยั่งยืน มรท. 8001-2563 เป็นมาตรฐานหนึ่งที่สามารถรับรอง และแสดงถึงความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรคุณ

 

 

 You can learn more about TLS 8001-2020 Click here

 

Find more information at cbe.thailand@sgs.com

 

Siwaporn Srichompoo

Marketing Coordinator

SGS (Thailand) Limited
100 Nanglinchee road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok Thailand

Phone: +66 (0) 2 678 1813 Ext 4004

 

About Us

SGS is the world's leading inspection, verification, testing and certification company. SGS is recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 89,000 employees, SGS operates a network of over 2,600 offices and laboratories around the world

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *