Skip to Menu Skip to Search Contact Us Thailand Websites & Languages Skip to Content

ทีมบริหารจัดการได้เข้าพิธีรับใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบมาตรฐาน Advanced EMS/ISO14001 Lead Auditor และ  Advance OHSAS 18001 Lead Auditor ท่ามกลางบรรยากาศแสดงความยินดี และยังได้รับเกียรติจากคุณวีรชัย รัตนบานชื่น รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนัก ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้จัดการแผนกงานบริการรับรองระบบงานและระบบบริการ ได้ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ด้วย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำทางภาคธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม  โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตอาหารที่เน้นคุณภาพ และบริการในระดับมาตรฐานสากล ได้ตระหนักอย่างยิ่งกับการสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (Occupational Safety and Health) ที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ เพราะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด เหมือนเป็นทุน มนุษย์ ( Human Capital) ที่มีความรู้ และความสามารถ ในการทำงานทีมีความปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากล
รวมทั้งจะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ได้ผลดีที่สุด จึงได้รวมการบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยมีนโยบายที่น่าสนใจที่เรียกว่า “SHE” (Safety, Health and Environment).
ทางบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถให้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยพื้นฐานข้อกำหนด OHSAS  18001 มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบบริหารอื่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจวิธีการระบุอันตรายและความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและวิธีการจัดการในกรอบของ OHSAS 18001  และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่า เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรมั่นใจในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ISO 14001: 2004 ยังช่วยให้องค์กรของคุณปรับปรุงการใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงาน   
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
วิรตี   อรามรุณ
การตลาด
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 t: +66 (0) 2678 1813 ext. 1818
f: +66 (0) 2678 1508
Email SGS Thailand
www.th.sgs.com กลุ่มบริษัท เอสจีเอส เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการตรวจสอบ  การทดสอบ  และการรับรองระบบ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 ปัจจุบันเอสจีเอสเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากล สำหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ และความซื่อสัตย์ ด้วยเอกลักษณ์ทั่วโลกของเอสจีเอสที่ปฎิบัติการในเครือข่าย 1,000 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงาน สาขาย่อย และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์